קבלת ססמה לילקוט הדיגטלי
התרגול / עבודה/מבחן יערך בילקוט הדיגטלי - בכתובת: http://ebaghigh.cet.ac.il
כניסה לילקוט הדיגטלי
כדי להכנס נדרש שם וססמה.
לקבלת הססמה שלך יש למלא 9 ספרות של מספר תעודת הזהות.
הקפד לרשום 0 אם מספר זה מופיע בתחילת מספר ת"ז שלך, כמו כן חובה לרשום את ספרת הבקורת.
ת"ז