קבלת נתוני הרשמה לבחינות בגרות מועד חורף


כדי להכנס נדרש שם וססמה.
לקבלת הססמה שלך יש למלא 9 ספרות של מספר תעודת הזהות.
הקפד לרשום 0 אם מספר זה מופיע בתחילת מספר ת"ז שלך, כמו כן חובה לרשום את ספרת הבקורת.
ת"ז