עבודת גמר

עבודת גמר

 

עבודת הגמר היא משימה לימודית המאפשרת לתלמיד לימוד נושא וחקירתו על-פי בחירה ועניין אישיים.

 

כתיבת עבודת גמר מהווה אתגר, שכן היא דורשת מן התלמיד חקירה, בדיקת מקורות והשוואתם, איסוף מידע ומיונו, ניתוח והסקת מסקנות. 

בנוסף, העבודה משמשת הכנה טובה לקראת העולם האקדמי.

תלמיד יכול לכתוב עבודת גמר באחד ממקצועות החובה או הבחירה, או בכל מקצוע ונושא אשר הוא מגלה בו עניין ומתכוון לחקור אותו.  

 

עבודת הגמר היא בת 5 יח"ל.

קיימים שני סוגים של עבודות גמר:

1. עבודה לא-צמודה- עבודה הנכתבת על-פי בחירתו של התלמיד בכל נושא ותחום, ובלבד שלנושא הנבחר, יש בסיס מדעי-עיוני ובסיס 

    של ידע וספרות מקצועיים. העבודה איננה ממירה בחינת בגרות, אלא מקנה יח"ל נוספות

2. עבודה צמודה - עבודה הממירה בחינת בגרות, ונכתבת באחד ממקצועות הלימוד של התלמיד.

    העבודה מלווה בציון הגשה שנתי, המהווה 50% מהציון הסופי. כתיבת עבודה אינה משחררת את התלמיד מעמידה בחובות ובמשימות 

    המוטלות על הכיתה באותו מקצוע. עם זאת, תלמיד הכותב עבודת גמר צמודה פטור מבחינת המגן ובחינת הבגרות באותו מקצוע.

    תלמיד יוכל לכתוב עבודה צמודה, רק אם יש לו ציון 75 לפחות באותו מקצוע.

 

הכנת העבודה היא על-פי כללים ודרישות מקצועיות שנקבעו על ידי הפיקוח במשרד החינוך בליווי של מנחה אקדמי מומחה לנושא 

ובליווי והכוונה של מורה בית-ספרי.             

ההיערכות להכנת העבודה, ההצעה לכתיבתה וראשית הטיפול בה ייעשו במחצית הראשונה של השנה בה לומד התלמיד בכיתה י"א. 

את הצעת המחקר יש להגיש בחודש ינואר של אותה שנת לימודים.   

העבודה תושלם ותוגש להערכה עד לחודש דצמבר, כשהתלמיד כבר לומד בכיתה י"ב.

 

תלמיד המעוניין לכתוב עבודת גמר מתבקש ליצור קשר עם רני כליפא רכזת עבודות גמר, עד לתחילת שנת הלימודים 

בה לומד התלמיד בכיתה י"א.

אתר הפיקוח על עבודות גמר