יום מקוון שכבת ז

שכבת ז

 

יום זה נועד ליישום המטרות כלהלן: 
• התאמת בית הספר ותכניות הלימודים למאה העשרים ואחת תוך יישום מיומנויות ולמידה עצמאית. 
• הפעלת תכנית של "חינוך לחירום", המקנה לתלמידים ידע ומיומנויות באשר למצבי חירום שונים, על מנת ליצור "תרבות של מוכנות".


התלמידים ימלאו דו"ח נוכחות, יבצעו מטלות לימודיות וימלאו משוב.
יום זה הינו יום לימודים מן המניין. תלמיד אשר לא יבצע את המשימות, יום זה יחשב כהיעדרות מבית הספר.


הנחיות

קראו את ההנחיות ובצעו את המשימות לפי השכבה שלך והשעות הרשומות.

במהלך היום תתבקשו לבצע מטלות מגוונות בסביבות עבודה שונות - דף ועט, ילקוט דיגיטלי, 

הקפידו לקרוא את כל ההנחיות ולעבוד על פיהן.

יום זה מוקדש לנושא 70 שנה למדינת ישראל.

 

יום זה מוקדש לנושא 70 שנה למדינת ישראל.

 

א. מלאו דו"ח נוכחות 

ב. במטלה תכירו דמויות, אירועים, מקומות, תופעות ועוד הקשורים למדינת ישראל. 
 עליכם לבצע את המטלה באופן עצמאי

ג. את המטלות יש לשמור בקלסר חצי שקוף ולהגישן ביום המחרת למחנך הכיתה.
חלק א'


שעה: 09:00-08:30 
מלאו דוח נוכחות 

שעה: 8:45-10:15

*כיתה ז' 9 - משימה בילקוט הדיגטאלי בנושא כינוס איברים

*כל כיתות ז' מלבד ז' 9 :

מטלה בנושא 70 שנה למדינת ישראל

 

חלק ב'
שעה: 10:45-12:00

מטלה בילקוט הדיגיטלי בנושא שאילת שאלות


שעה: 12:15-13:15

*כיתה ז' 9 - משימה בילקוט הדיגטאלי בנושא סדר פעולות 

*כל כיתות ז' מלבד ז' 9 :

מטלת סיכום - ניסוח שאלות (תיפתח בשעות הרשומות)

 

שעה: 13:15-13:30 

משוב (יפתח בשעות הרשומות)

לעזרה במשימות או שאלות - כתבו הודעה לכתובת: drorhelp@kdror.co.il