נוהל מועדי ב

חזרה למדור חטיבה עליונה

נוהל מועדי ב' ושיפור ציון  - שנת הלימודים תשע"ט

 

בחינת מועד ב'  – הינה עבור תלמידים שהחסירו בחינה במקצוע מסוים והיא מחייבת אישור רפואי, עם זאת הבחינה מותנית באשור המורה המקצועי. במקרים חריגים שאינם רפואיים, תתבצע בקשה והנושא ידון אצל מקשר המקצוע בשיתוף המורה המקצועי.

 1. בחינה לצורך שיפור ציון- הינה עבור תלמיד אשר השיג בבחינת מועד א' ציון 65 ומטה ומותנית באישור המורה מקצועי.
 2. יש לציין כי תלמיד בעל התנהלות לימודית לקויה (היעדרויות, חוסר תפקוד לימודי, משמעת) לא יורשה לגשת לבחינת מועד ב' / שיפור ציון.
 3. כל תלמיד רשאי לגשת למקסימום שני מועדי ב' / שיפור ציון במחצית בשני מקצועות שונים, האחד מקצוע חובה והשני מקצוע רשות. יש לשים לב כי לא ניתן להיבחן מועד ב' ושיפור ציון באותו המקצוע או לחילופין שני מועדי ב' או שני שיפורי ציון באותו המקצוע.
 4. תלמיד הזקוק לשני מועדי ב' במקצועות חובה שונים, יפנה למקשרת השכבה על מנת שתדון בבקשתו.
 5. מבחן מועד ב' יתקיים לשלושת השכבות במחצית הראשונה. לאור מבחני המתכונת במחצית השנייה מועדי ב' יתקיימו רק לשכבת י'.
 6. לא יתקיימו מבחני מועד ב' במקצועות מתמטיקה ולשון.
 7. היקף חומר הבחינה במועד ב' / שיפור ציון יכלול את כל חומר הלימוד שנלמד במהלך המחצית או לחילופין עד שבוע לפני מועד הבחינה. באחריות התלמיד לברר מול המורה המלמד מהו החומר הלימודי לבחינה.
 8. לו"ז מועדי ב' / שיפור ציון יקבע ע"י הנהלת החטיבה עליונה וירוכזו בשני ימי שישי עפ"י לוח הבחינות במחצית הראשונה. במחצית השנייה יתקיים באמצע השבוע החל משעה 12:30. לא יתקיימו מועדי ב' בימים בהם מתקיימת בחינת מועד א'.
 9. על התלמיד האחריות על רישום לבחינה. הרישום יתבצע בטופס מקוון מאתר "דרור" .
 10. תלמיד שלא יסדיר רישומו לבחינה עד לתאריך שיפורסם יחד עם לוח הבחינות, לא יורשה להיבחן במועד הבחינה ולא יהא זכאי למועד חלופי.
 11. באחריות מקשרי המקצוע- הכנת הבחינה, שיבוץ מורה מצוותו אשר ישהה בזמן הבחינה וייתן מענה לצרכי התלמידים המערכת, תיאום צרכים מיוחדים לבחינה וכן מענה להתאמות למול יועצות השכבה ומנהלת תחום מערכת.

בהצלחה,

הנהלת חטיבה עליונה

לוח בחינות מועדי ב' מחצית ראשונה – שנה"ל תשע"ט

מועד

סיום הרשמה לבחינה

הרשמה להסעה

מקצועות

שכבה

מועד זה יתקיים במועד

חדש שיפורסם בהמשך

 

 

מקצועות בחירה

י', י"א, י"ב

4.1.2019

יום שישי

1.1.19

יום שלישי

1.1.19

יום שלישי

ספרות

שכבת י"א

4.1.2019

יום שישי

1.1.19

יום שלישי

1.1.19

יום שלישי

אנגלית

שכבת י"א

18.1.2019

יום שישי

8.1.2019

יום שלישי

8.1.2019

יום שלישי

היסטוריה

שכבת י"א

29.1.2019

יום שלישי

14.1.19

יום שני

14.1.2019

הרשמה למי שלא לומד עד 15:40 ביום הבחינה (במערכת הרגילה)

אזרחות

שכבת י"ב

4.1.2019

יום שישי

1.1.19

יום שלישי

1.1.19

יום שלישי

תנ"ך

שכבת י"ב

 

הנחיות כלליות לנבחנים:

 1. הרשמה לבחינה באמצעות קישור אחרי קבלת אישור היבחנות מהמורה המלמד.
 2. ניתן להירשם למועד אחד בכל מקצוע.
 3. הבחינות יתקיימו בימי שישי החל משעה 8:45.
 4. ב 29.1 הבחינה באזרחות תתחיל בשעה 13:45